Projektas

Ignalinos atominės elektrinės (IAE) regiono branduolinio edukacinio turizmo plėtojimo didaktinės technologijos (EDUATOM)Nr. 01.2.2-LMT-K-718-01-0084/232 tai mokslinis projektas skirtas sukurti edukacinio ir pažintinio turizmo plėtros didaktinius sprendimus Lietuvos muziejams, turizmo paslaugų plėtotojams, švietimo ir ugdymo institucijoms, kurios vykdo neformalųjį ir formalųjį ugdymą, kultūros ir mokslo komunikaciją.

Edukacinio turizmo principai, strategijos ir technologijos tiriamos ir konstruojamos EDUATOM projekte remiantis Ignalinos atominės elektrinės regiono edukacinio branduolinio/atominio maršruto kūrimo pavyzdžiu. Siekiama sukurti mokslinės eksperimentinės plėtros (MTEP) produktą – virtualų edukacinį maršrutą, kuris atitiktų branduolinio/ atominio turizmo, atominių muziejų, informacinių centrų ir edukacinių mokslo centrų plėtros tendencijas.

Kuriant maršrutą taikomi inovatyvūs edukaciniai ir didaktiniai principai bei technologijos – suartinamas rengiamo branduolinio/ atominio turizmo maršruto turinys su formaliojo ugdymo turiniu (fizikos, geografijos, istorijos, ekonimikos dalykais), taikomi edukacinio turizmo ir pramoginės edukacijos (edutainment), medijų ir skaitmeninės pedagogikos (digital pedagogy) principai, bus pritaikyti dalyvavimo, interaktyvumo, pramogos, personalizavimo ir diferencijavimo sprendimai. Maršrutas bus išbandytas su tikslinėmis grupėmis – mokytojų, skirtingų amžiaus grupių moksleivių, šeimų, suaugusiųjų ir senjorų, atskirai užsieniečių grupėmis (bendrai apie 300 tyrimo dalyvių).

Projekto EDUATOM metu bus sukurtas ir moksliškai pagrįstas mokslinės eksperimentinės plėtros (MTEP) produktas – nuotolinio mokymosi Moodle kursas apie didaktinius edukacinio turizmo principus. Kursas skirtas mokytojams, muziejų ir turizmo sektoriaus specialistams.

Rezultatai

Mokslo publikacijos

 1. [Kolektyvinė monografija] N. Mažeikienė (ed.) (2021). Learning the Nuclear: Educational Tourism in (Post)Industrial Sites, Peter Lang Publishing.
 2. [Kolektyvinė monografija] N. Mažeikienė (ed.) (2021, rengiama).Reframing Culture and Science Communication: An Educational Approach, Peter Lang Publishing
 3. [Kolektyvinė monografija] N. Mažeikienė (Sud.) (2021, rengiama).Edukacinis turizmas: konstruojant naująjį ugdymą už mokyklos ribų.
 4. Dovydaitytė, L. (2021, priimta spaudai). (Re)Imagining the nuclear in Lithuania following the shutdown of the Ignalina Nuclear Power Plant, Journal of Baltic Studies, ISSN0162-9778 [Web of Sciences; Scopus].
 5. Mazeikiene, N., Kasperiūnienė, J., Tandzegolskienė, I. (2021) Framing Nuclearity: Online media Discourses in Lithuania. Media and Communication, 9(2), DOI: 10.17645/mac.v9i2.3818 [Web of Science; Scopus]
 6. Mažeikienė, N., Kasperiūnienė, J., Tandzegolskienė, I. (2019). Nuclear media discourses after the closure of the Ignalina Nuclear Power Plant: is the game over? Central European Journal of Communication. ISSN 1899-5101, 2019, Vol. 12, no. 3, p. 335-360. [Scopus].
 7. Dabašinskienė, I., Kubiliūtė, S.. (atiduota spaudai). Language competence in education: re-thinking minority issues in Lithuania. Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat = Estonian papers in applied linguistics, [Web of Sciences; Scopus].
 8. Tandzegolskiene, I. and Kasperiuniene, J. (2020) Smart learning environments in a contemporary museum: a case study. Journal of Education Culture and Society, 11(2), 353-375. ISSN2081-1640 [Web of Science]
 9. Mažeikienė, N., and Norkutė, O. (2021). Toward a new energy paradigm in geography: revisiting the curriculum and teaching practices, Journal of Education Culture and Society, ISSN2081-1640 [Web of Science]
 10. Mažeikienė N. and Gerulaitienė E. (2018). Commodification of Cultural Identities and/or empowerment of local communities: developing a route of nuclear tourism‘ konferencijoje "Society, integration, education = Sabiedrība, integrācija, izglītība".Sabiedrība, integrācija, izglītība: starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, Rēzekne = Society, integration, education: proceedings of the international scientifical conference, Rezekne. Rēzekne : Rēzeknes Augstskola, 145-158. [Conference Proceedings Citation Index (Web of Science)].
 11. Mažeikienė N., Gerulaitienė E. (2018). Educational aspects of nuclear tourism: sites, objects and museums. EDULEARN 2018: 10th International conference on education and new learning technologies, Jul 2-4, 2018, Palma, Spain: conference proceedings. ISBN 9788409027095 p. 5692-5702. [Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities (Web of Science)]
 12. Kasperiūnienė, J. and Norkutė, O. (2018). Common facets of museum virtual self - presentation: experimenting with interactive image and text // Society, integration, education : proceedings of the international scientific conference, May 25th-26th, 2018 = Sabiedrība, integrācija, izglītība: starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, 2018.gada 25.-26.maijs Rēzekne: Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. ISSN 1691-5887. 2018, Vol. 5, p. 304-314 [Conference Proceedings Citation Index (Web of Science)].
 13. Mažeikienė N., Norkutė O, Tandzegolskienė. (2018). Looking for edutainment at Lithuanian science museums. EDULEARN 2018 Conference proceedings. 10th international conference on education and new learning technologies, Jul 2-4, 2018, Palma, Spain: conference proceedings. ISBN 9788409027095 p. 5692-5702. [Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities (Web of Science)]
 14. Dabašinskienė, I. (2021, priimta). Understanding the post-Soviet nuclear locality through language policy orientations Journal of Baltic Studies, ISSN 0162-9778

Tyrimas

Tyrėjai atlieka šiuos mokslinius tyrimus:

 • Kokybinis tyrimas (veiklos tyrimas ir etnografinis tyrimas) apie Visagino miesto ir IAE regiono identitetą, atskleidžiant socialinį ir kultūrinį kontekstą, branduolinio turizmo plėtojimo galimybes. Atliekant kokybinį tyrimą apie Visagino miesto ir IAE regiono identitetą atlikti daugiau nei 30 individualių ir grupinių interviu su ekspertais, Visagino bendruomenės nariais (Visagino savivaldybės atstovai, miesto administracija, turizmo plėtotojai, IAE vadovybė ir specialistai, gyventojais), miesto ir šalies menininkais, radiacinės fizikos ir medicinos mokslininkais, verslininkais, viešojo administravimo atstovais, t.t.).
 • Atominio/branduolinio turizmo, industrinio paveldo objektų ir maršrutų edukacinio potencialo analizė (iki 2020 m. kovo mėn. atlikta daugiau nei 400 mokslinių šaltinių turinio analizė, kiekybinė sisteminė 1268 mokslinių šaltinių analizė, atliktas20 virtualių maršrutų ir ekspozicijų, 20 muziejų tinklalapių tyrimas).
 • Lietuvos ir užsienio muziejų ekspozicijų, atominių elektrinių analizė, jų tinklalapių analizė (iki 2020 m. kovo parengta 19 ekspozicijų analizė, kuri integruota į mokslines publikacijas ir rengiamo virtualaus maršruto turinį bei Moodle nuotolinį kursą muziejų ir turizmo specialistams).
 • Kokybinė ir kiekybinė branduolinių diskursų 2018-2020 metais analizė (išanalizuoti 4 Lietuvos dienraščių portalų (LRT, Delfi, 15 min, Lrytas) virš 700 straipsnių apie IAE, Visaginą, atominę energetiką taikant kritinę diskurso analizę, kiekybinę socialinių tinklų analizę.
 • 10 meno projektų, susijusių su Visagino miestu ir gyvenimu, atominio miesto identitetu, kokybinė analizė.
 • Bendrojo ugdymo mokyklos ugdymo turinio, formaliojo ir neformaliojo ugdymo, turizmo ir ugdymo jungties analizė (analizuojamas geografijos, istorijos, fizikos ugdymo turinys (ugdymo programos ir mokymo(si) medžiaga), 16 geografijos ir 20 istorijos vadovėlių turinys) ir galimybės susieti su neformaliuoju ugdymu branduolinio ir industrinio turizmo objektuose, interviu su 10 geografijos mokytojais.
 • Interviu, focus grupės ir konsultacijos su 25 ekspertais ir specialistais (Lietuvos muziejų darbuotojais, edukatoriais, mokytojais, ekspozicijų kuratoriais, kt.) siekiant sukurti ir moksliškai išbandyti mokslinės eksperimentinės plėtros (MTEP) produktą - nuotolinio mokymosi Moodle kursą.
 • 2021 metais planuojamas maršruto turinio ir edukacinių metodikų išbandymas su min. 350 dalyviais.

Konferencijos

Siekiant moksliškai pagrįsti naują edukacinį ir mokslo komunikacijos maršrutą, atlikta atominio/ branduolinio turizmo, industrinio paveldo objektų ir maršrutų edukacinio potencialo analizė ir šie rezultatai pristatyti tarptautinės mokslinėse konferencijose:

 1. N. Mažeikienės ir E. Gerulaitienės pranešimas ‘Commodification of cultural identities and/or empowerment of local communities: developing a route of nuclear tourism’ tarptautinėje mokslinėje konferencijoje ‘SIE2018 Society. Integration. Education’, Rezėknė, Latvija, 2018 m., gegužės 25-26 d.
 2. O. Norkutės pranešimas ‘Common facets of museum virtual self-presentation: experimenting with interactive image and text’ tarptautinėje mokslinėje konferencijoje ‘SIE2018 Society. Integration. Education’, Rėzeknė, Latvija, 2018 m. gegužės 25-26 d.
 3. N. Mazeikienės, O. Norkutės, I. Tandzegolskienės pranešimas nuotoliniu būdu ‘Looking for Edutainment at Lithuanian Science Museums’ tarptautinėje mokslinėje konferencijoje ‘EDULEARN 2018’, Ispanija, 2018 m. liepos 4-6 d.
 4. N. Mazeikienės ir E. Gerulaitienė pranešimas nuotoliniu būdu ‘Educational Aspects of Nuclear Tourism: Sites, Objects and Museums’ tarptautinėje mokslinėje konferencijoje ‘EDULEARN 2018’, Ispanija, 2018 m. liepos 4-6 d.
 5. N. Mažeikienės, L. Dovydaitytės, K. Juraitės pranešimas ‘Transforming city identity: from the Soviet industrial (nuclear) center to the European multicultural city’ tarptautinėje mokslinėje konferencijoje ‘International Communication in the Network Society’, Vroclavas, Lenkija, 2018 m. Spalio 11-12 d.
 6. E. Gerulaitienės, N. Mažeikienės pranešimas ‘Authenticity and performance of cultural identities in tourism’ tarptautinėje mokslinėje konferencijoje ‘International Communication in the Network Society’, Vroclavas, Lenkija, 2018 m. Spalio 11-12 d.
 7. J. Kasperiūnienės ir N. Mažeikienės pranešimas ‘Nuclear media discourses after the closure of the Ignalina Nuclear Power Plant: is the game over?’ tarptautinėje mokslinėje konferencijoje ‘International Communication in the Network Society’, Vroclavas, Lenkija, 2018 m. Spalio 11-12 d.
 8. I. Dabašinskienės pranešimas ‘Conflicting vs. harmonious multilingualism: the case of language development of children in Lithuania’ (Stanfordas, JAV, 2018 m. Liepos 1-3 d., ne iš projekto lėšų).
 9. I. Dabašinskienės ir N. Mažeikienės pranešimas ‘Performance of authentic cultural identities at stake: between dominant discourses and theatre performances’ tarptautinėje mokslinėje konferencijoje ASEEES Convention, Bostonas, JAV, 2018 m., gruodžio 6 - 9 (ne iš projekto lėšų).
 10. L. Dovydaitytės pranešimas "Post-Soviet Museum Practices around the Baltic Sea’ tarptautinėje mokslinėje konferencijoje HOW TO REMEMBER, HOW TO FORGET? Švedija (ne iš projekto lėšų).
 11. L. Dovydaitytės pranešimas ‘Representations of the contested past: museums and communities in the shaping of post-soviet memory’ konferencijoje HOW TO REMEMBER, HOW TO FORGET? Švedija (ne iš projekto lėšų).
 12. K. Juraitės pranešimas ‘Regenerating Cultural Identity and Rebranding of Post-Industrial City: The Case of Visaginas’ tarptautinėje mokslinėje konferencijoje 13th Conference on Baltic Studies in Europe 2019: Baltic Solidarity, Gdanske, Lenkijoje.
 13. I. Dabašinskienės pranešimas ‘Tensions between Language Policies and Practices: Case study of Visaginas (Lithuania)’ tarptautinėje mokslinėje konferencijoje 13th Conference on Baltic Studies in Europe 2019: Baltic Solidarity, Gdanskas, Lenkija.
 14. Linaros Dovydaitytės pranešimas ‘Narrating History of Labour and Industry in Post-Soviet Museums’ tarptautinėje mokslinėje konferencijoje 13th Conference on Baltic Studies in Europe 2019: Baltic Solidarity, Gdanskas, Lenkija.
 15. N. Mažeikienės, I. Tandzegolskienė, J. Kasperiūnienės pranešimas “Visagino miestas ir Ignalinos atominė elektrinė: energetinis žiniasklaidos diskursas” 8-ojoje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje “Regionas: istorija, kultūra, kalba”, Šiauliai. 2019 m. kovo 28–29d.
 16. J. Kasperiūnienės ir I. Tandzegolskienės pranešimas ‘Methods and Techniques of Virtual tours for Heritage Reconstruction’ tarptautinėje mokslinėje konferencijoje ‘International Applied Research Conference Information Technologies 2019 (2019-05-09): Theory, Practice, Innovations, Alytaus kolegija, Lietuva.
 17. N. Mažeikienės ir O. Norkutės pranešimas ‘Teaching about nuclear energy in geography curriculum: moving from energy literacy to nuclear imaginary’ tarptautinėje mokslinėje konferencijoje IARTEM (International Association for Research in Textbooks and Educational Media), Odense, Danija, 2019 09 11-13.
 18. I. Tandzegolskienės pranešimas ‘The educational role of the Science museums: objects and stories’ tarptautinėje mokslinėje konferencijoje ECER European Educational Research Association, Hamburgas, Rugsėjo 2-6 d.
 19. I. Tandzegolskienės pranešimas "Naujos mokymosi formos ir galimybės industrinio paveldo kontekste" tarptautinėje mokslinėje konferencijoje The 4th International Scientific Conference Education policy in cultural contexts. Transmission and/or transformation, Vilniaus universitetas. November 7-8, 2019.
 20. L. Dovydaitytės pranešimas "Atomic Heritage: Assembling Atomic Cultures, Communities and Knowledge" tarptautinėje mokslinėje konferencijoje ‘Society for the History of Technology (SHOT)’ Annual Meeting, Milanas, Italija, spalio 24-27 d., 2019 m.
 21. J. Kasperiūnienės ir I. Tandzegolskienės pranešimas "Industrinio paveldo objektų transformacijos perteikimo metodai ir virtualaus mokomojo maršruto pristatymo būdai" tarptautinėje mokslinėje konferencijoje Ugdymo ir švietimo ateities idėjos III - oji Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijA (LETA), 2019 m.. spalio 11-12 d.
 22. I. Dabašinkienės pranešimas ‘Linguistic identities and attitudes: case study of visaginas multiethnic community’ 26-ojoje tarptautinėje mokslinėje Jono Jablonskio konferencijoje, 2019 m. spalio 3-4 d.
 23. L. Dovydaitytės pranešimas ‘Shaping atomic tourism in Lithuania’ nuotolinėje mokslinėje konferencijoje ‘Nuclear Cultural Heritage: From Knowledge to Practice’, 12 May 2020.
 24. N. Mažeikienės, O. Norkutės, G. Kynės pranešimas “Energetinis raštingumas geografijos ugdymo turinyje: Atominė energetika ir energetikos kraštovaizdžio kaita” IV Lietuvos geografų kongrese ‘Geografijos mokslas: tyrimai. Gamtos ir visuomenės gerovei’. Vilnius, 2020 m. spalio 23 d.
 25. J. Kasperiūnienės pranešimas ‘Smart learning environments in a contemporary museum: a case study’ online tarptautinėje mokslinėje konferencijoje ECS2020, Lenkija 11-13 September 2020, Vroclavo univeristetas.
 26. N. Mažeikienės ir O.Norkutės pranešimas ‘Toward a new energy paradigm in geography: Revisiting the curriculum and teaching practices’ online tarptautinėje mokslinėje konferencijoje ECS2020, Lenkija, rugsėjo 11-13 d., 2020, Vroclavo univeristetas.